जागरणसंवाददाता,इटावा:बीएसएअजयकुमार¨सहनेनिरीक्षणकेदौरानअनुपस्थितपाएगए18शिक्षकोंवशिक्षामित्रोंकावेतनकाटनेकानिर्देशदियाहै।उन्होंनेबतायाकिन्यायपंचायतसमन्वयकतिजौराविकासखंडजसवंतनगरकीरिपोर्टकेआधारपरआरतीगुप्तासहायकअध्यापकप्राइमरीपाठशालाबलरई,मिर्जासुजातबेगप्राइमरीपाठशालाबलरईकावेतनरोकागयाहै।जबकिप्रधानाध्यापकपूर्वमाध्यमिकविद्यालयबलरईआशारानीवर्माकाएकदिनकावेतनरोकतेहुएउनकेवेतनआहरणपररोकलगाईगईहै।

मनोजकुमारपूर्वमाध्यमिकविद्यालयबलरईकाएकदिनकावजगदीश¨सहप्रधानाध्यापकपूर्वमाध्यमिकविद्यालयबीवामऊकाएकदिनकावेतनकाटतेहुएवेतनआहरणपररोकलगाईहै।आरतीसागरसहायकअध्यापकप्राइमरीपाठशालाबीवामऊ,अभिषेकयादवबीवामऊ,सर्वेशकुमारबीवामऊवअरुणादुबेशिक्षामित्रबीवामऊकाएकदिनकावेतनकाटागयाहै।जबकिरामदासप्रभारीप्रधानाध्यापकपूर्वमाध्यमिकविद्यालयबीवामऊकाएकदिनकावेतनकाटतेहुएवेतनआहरणपररोकलगाईगईहै।राजेशकुमारसहायकअध्यापकपूर्वमाध्यमिकविद्यालयबीवामऊ,नीलमसहायकअध्यापकपूर्वमाध्यमिकविद्यालयबीवामऊकाएकदिनकावेतनकाटागयाहै।योगेंद्रकुमारप्रभारीप्रधानाध्यापकप्राथमिकविद्यालयनगलात्रिलोककाएकदिनकावेतनकाटतेहुएवेतनआहरणपररोकलगाईगईहै।जबकिदीप्तियादवसहायकअध्यापकनगलात्रिलोक,रीनाकुमारीशिक्षामित्र,अंजुमशिक्षामित्रकाएकदिनकावेतनकाटागया।वहींसंगीतागोयलउच्चप्राथमिकविद्यालयपत्तापुराबसरेहरकेमोबाइलनंबरपरउनकीलोकेशनपूछेजानेपरवेरास्तेमेंमिलींइसलिएउनकाएकदिनकावेतनकाटदियागया।प्राथमिकविद्यालयअड्डासंतोषपुरविकासखंडबसरेहरकाखंडशिक्षाअधिकारीबसरेहरनेनिरीक्षणकिया।सहायकअध्यापकअराधनाशर्माअनुपस्थितमिलीं।उनकाएकदिनकावेतनकाटागयाहै।

By Daly