संवादसहयोगी,चौखुटिया:भाजपाकेप्रदेशअध्यक्षअजयभट्टनेगैरसैंणराजधानीकेसवालपरकहाकिसरकारइसदिशामेंआगेबढ़रहीहै।अपनेवादेकेअनुरूपभाजपागैरसैंणकोग्रीष्मकालीनराजधानीबनाएगी।कहाकिभराड़ीसैंणमेंपेयजलवआवासव्यवस्थाकेलिएसरकारनेबजटअवमुक्तकरदियाहै।यहबातउन्होंनेमंगलवारकोयहांजागरणसेएकसंक्षिप्तभेंटवार्ताकेदौरानकही।

प्रदेशअध्यक्षनेकांग्रेसपरसवालखड़ेकरतेहुएकहाकिजोपार्टीअपनेशासनकालमेंगैरसैंणकोराजधानीनहींबनापाए,आजयेलोगजनतामेंभ्रमफैलारहेहैं।जबकिकांग्रेससरकारनेभराड़ीसैंणविधानसभाभवनकोराज्यअतिथिगृहघोषितकरदियाथा।भाजपासरकारनेविधानसभाकेस्वरूपकोयथावतबनाएरखनेकाकामकियाहै।एकप्रश्नकेजवाबमेंउन्होंनेजंगलोंकीआगकोएकगंभीरचिंताकाविषयबताया।कहाकिजंगलोंमेंआगलगानेवालेअराजकतत्वोंकेखिलाफकड़ीकार्रवाईहोइसकेलिएसरकारनेकड़ेनिर्देशदेदिएहैंतथावनअधिकारियोंसेविशेषकार्ययोजनातैयारकरनेकोकहागयाहै।चौखुटियामेंप्रस्तावितसैन्यहवाईपट्टीकेसंबंधमेंकहाकियहकार्रवाईकेंद्रस्तरपरचलरहीहै।उन्होंनेकहाकित्रिवेंद्ररावतसरकारअच्छाकामकररहीहै,उनकेनेतृत्वमेंप्रदेशतेजीसेआगेबढ़रहाहै।

थरालीमेंहोरहेउपचुनावकोलेकरकहाकिवहांभाजपाप्रत्याशीकीभारीमतोंसेजीतहोगी।कहाकिपूरेदेशमेंभाजपानेपरचमलहरायाहै।इससेपूर्वबाखलीखेलमैदानमेंहेलीकॉप्टरसेउतरनेकेबादपार्टीकार्यकर्ताओंनेउनकाफूलमालाओंसेस्वागतकिया।इसदौरानविधायकपुष्करधामी,कैलाशभट्ट,अनिलसाही,बिदेंश्वरीपांडे,विनोदछिमवाल,संजयमठपाल,पूरनसंगेलावमोहनमेहरासमेतअन्यमौजूदथे।

By Davis