शिक्षणसंस्थानोंमेंधूमधामसेमनीसरस्वतीपूजा,उमड़ीभीड़

शहरमेंदिनभरपूजापंडालोंमेंहोतीरहीपूजा,छात्रोंमेंउत्साहसंवादसहयोगी,लखीसराय:रविवारकोबसंतऋतुकाप्रवेशहोगया।पंचमीकेअवसरपरमांसरस्वतीकीपूजाआराधनाभक्तिभावकेसाथकीगई।शिक्षणसंस्थानों,को¨चगएवंशहरकेविभिन्नमोहल्लोंमेंस्थापितमांसरस्वतीकीपूजाकोलेकरभीड़लगीरही।खासकरछात्र-छात्राओंनेपूजाकेबादजमकरमस्तीभीकी।देरशामतकशहरकेनिजीविद्यालयोंएवंको¨चगमेंप्रसादलेनेएवंप्रतिमादर्शनकेलिएभीड़लगीरही।कईप्लेस्कूलमेंअभिभावकोंनेअपनेछोटे-छोटेबच्चोंकानामाकरणकराकरविद्यार्थीजीवनमेंप्रवेशकराया।मुख्यालयस्थितनयाबाजारमेंस्काईविजनपब्लिकस्कूलमेंसचिवसबिताशर्मा,निदेशकबबलूशर्मा,प्राचार्यडॉ.एसकेगच्छायतएवंप्रबंधकविमलेशकुमारकीउपस्थितिमेंशिक्षकोंएवंबच्चोंनेमांसरस्वतीकीपूजाकी।पश्चिमीकार्यानंदनगरस्थितकिडश्रीस्कूलमेंनिदेशकराजीवकुमाररत्नेश,गो¨वदभविष्यभारतीशिक्षासेवासदनमेंनिदेशकनिर्मलकुमारपंकज,आवासीयसरस्वतीविद्यामंदिरनयाबाजारमेंनिदेशकनवलकिशोर¨सहएवंप्राचार्यबब्बन¨सह,नाथपब्लिकस्कूलमेंनिदेशकविश्वनाथप्रसाद¨सह,संतमाइकल्सस्कूलनयाबाजारमेंसुनीलकुमारशर्मा,संतनिरंकारीमध्यविद्यालयनयाबाजारमेंअनयकुमार,लिटिलफ्लॉवरपब्लिकस्कूलपचनारोडमेंअवधेशकुमारनिराला,पुरानीबाजारचितरंजनरोडस्थितश्रीएसआरअकादमीमेंविकासकुमार,प्रगतिक्लासेजमेंबमबमकुमारएवंगौतमकुमार,चितरंजनरोडमेंआरआइटीमेंअमरतिवारी,किड्सस्टारमेंपुष्पांजलि¨सह,प्रज्ञाविद्याविहारपब्लिकस्कूलमेंनिदेशकरंजनकुमार,ज्ञानलोकपब्लिकस्कूलमेंविकासकुमार,डेफोडिल्सपब्लिकस्कूलमेंडीकेआर्य,विवेकानंदएंग्लोवैदिकस्कूलमेंनिदेशकमणिकांतकुमारएवंआवासीयविकासविद्यालयमेंभव्यतरीकेसेसरस्वतीपूजाकाआयोजनकियागया।कईस्कूलोंमेंबच्चोंनेसांस्कृतिककार्यक्रमकाभीआयोजनकिया।इसमौकेपरशहरकेविभिन्नचौकएवंचौराहोंपरपंडालसहितदर्जनोंस्थानोंपरधूमधामसेमांसरस्वतीकीपूजा-आराधनाकीगई।जिलाप्रशासनद्वारापूजाकोलेकरजगह-जगहपुलिसवमजिस्ट्रेटकीतैनातीकीगईथी।

By Davis