संवादसहयोगी,बराड़ा:नगरपालिकाबराड़ाकेभौगोलिकक्षेत्रमेंशीघ्रहीड्रोनेसेहवाईसर्वेक्षणकाकार्यआरंभहोगा।

नपासचिवअजयवालियानेबतायाकिबराड़ानगरपालिकाक्षेत्रकाहवाईसर्वेक्षणकाकार्ययशीकंस¨ल्टगसर्विसे•ाप्राइवेटलिमिटेडजयपुरराजस्थानद्वाराकियाजाएगा।हवाईसर्वेक्षणकेलिएकम्पनीद्वाराप्रशासनिकवस्थानीयउड्डयनविभागसेसैद्धांतिकस्वीकृतिप्राप्तकरनेसंबंधीदस्तावेजीकार्यवाहीपूरीकीजाचुकीहै।स्थानीयनगरपालिकाद्वारानपाक्षेत्रकेसभी15वार्डोंतथाइसमेंस्थितसभीअधिकृतकालोनियोंकेनाम,विवरणतथाअन्यआवश्यकसामग्रीउपलब्धकरवादीगईहै।राज्यस्तरीयड्रोनद्वाराहवाईसर्वेक्षणसेप्राप्तसटीकजानकारीसेनपाप्रशासनकोसंपत्तिकरनिर्धारणमेंसहायताकेसाथसाथनक्शेपासकरना,निर्माणवअन्यविकासकार्यसंबंधीकामनिपटानेमेंतेजीवगुणात्मकसुधारआएगा।अगलेसप्ताहकामआरंभकिएजानेकीसंभावनाजताईजारहीहै।ड्रोनद्वाराहवाईसर्वेक्षणकेदौरानकानूनव्यवस्थाबनाएरखनेकेलिएप्रशासनवपुलिसप्रशासनकेसाथपत्राचारकियाजारहाहै।

By Davis