संवादसूत्र,फिरोजपुर:गुरुरामदासनगरमेंहुईतबलावादकप्रतियोगितामेंआरएसडीराजरत्नपब्लिकस्कूलकेकुनालधवननेजीतहासिलकीहै।जिलास्तरीयप्रतियोगितामेंकुनालकीइसउपलब्धिपरस्कूलकेप्रबंधकसेलेकरस्टाफनेछात्रकोबधाईदीहै।स्कूलकेप्रधानएससीसांवलका,बीबीसांवलकाकेइलावानिर्देशकएसपीआनंदवस्कूलप्रधानाचार्याप्रवीनओलनेकुनालवकोचकुलदीपकोबधाईदीऔरभीमेहनतकेबलपरआगेबढ़नेकीकामनाकी।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!