पथरगामा:मध्यविद्यालयबालकपथरगामाकेविद्यालयप्रबंधनसमितिअध्यक्षबच्चनदर्वेनेसमयपरविद्यालयनहींखुलने,विद्यालयकेसहायकशिक्षकोंकेसहीसमयपरविद्यालयनहींपहुंचनेपरविरोधजतायाहै।मामलेकोलेकरविद्यालयप्रबंधनसमितिकेअध्यक्षकाआरोपहैकिशनिवारकोविद्यालयकासमयसुबहनौबजेसेदोपहर12बजेथा।छात्र-छात्राएंऑनलाइनसाप्ताहिकक्विजमेंभागलेनेविद्यालयपहुंचेथे।विद्यालयकेप्रभारीप्रधानाध्यापकमोहम्मदअबुलकलामसुबहनौबजकर20मिनटपरविद्यालयपहुंचे।अध्यक्षनेआरोपलगातेहुएकहाकिसुबह11बजेतकविद्यालयमेंप्रभारीप्रधानाध्यापककेसाथसिर्फएकसहायकशिक्षकअनिलसाहमौजूदथे।शेषपांचशिक्षकशनिवारकोविद्यालयमेंअनुपस्थितरहे।अध्यक्षनेबतायाकिअनुपस्थितरहनेवालेसहायकशिक्षकोंमेंदेवेंद्रनाथमिश्र,सुबोधयादव,निधिसिंह,त्रिमालादेवी,सावित्रीसोरेनएवंपाराशिक्षकराजेंद्रसाहहैं।विद्यालयमेंसभीशिक्षकोंकोससमयउपस्थितरहनेकानिर्देशदियागयाहै।बाबजूदशिक्षकअनुपस्थितरहतेहैं।अध्यक्षनेप्रभारीप्रधानाध्यापकसेअनुपस्थितरहनेवालेशिक्षकोंकेउपस्थितिपंजीपरसीएलचढ़ाएजानेकीमांगकीहै।शिक्षकोंकेक्रियाकलापकोबदलाजासके।

----------------------------------------

क्याकहतेहैंप्रभारीप्रधानाध्यापक:इससंबंधमेंमध्यविद्यालयबालकपथरगामाकेप्रभारीप्रधानाध्यापकमो.अबुलकलामनेकहाकिछात्रवृत्तिकासीडीबनवानेमेंकुछविलंबहोगया।विद्यालयमेंअनुपस्थितरहनेवालेशिक्षकोंकेउपस्थितिपंजीपरसीएलचढ़ायाजाएगा।क्याकहतेहैंप्रखंडशिक्षाप्रसारपदाधिकारी:प्रखंडशिक्षाप्रसारपदाधिकारीपथरगामातरुणकुमारनेकहाकिप्रत्येकविद्यालयमेंशनिवारकोसाप्ताहिकक्विजप्रतियोगिताकाआयोजनहोताहै।इसमेंसभीछात्र-छात्राओंकेअलावाविद्यालयकेसभीशिक्षककोउपस्थितरहनाअनिवार्यहै।विद्यालयकेप्रधानाध्यापकसेइससंबंधमेंपूछताछकीजाएगी।दोषीशिक्षकपरविभागीयकार्रवाईकीजाएगी।

By Daniels