संवादसहयोगी,रादौर:नागरिकतासंशोधनबिलकालोकतंत्रकीआड़मेंतोड़फोड़करनेवालेलोगोंकेखिलाफउत्तरप्रदेशसरकारसख्तकार्रवाईकररहीहै।तोड़फोड़करनेवालेलोगोंकीसंपत्तियांकुर्ककरउनसेनुकसानकीभरपाईकीजारहीहै।लोकतंत्रमेंसभीकोअपनीबातकहनेकाहकहै,लेकिनलोकतंत्रकासहारालेकरतोड़फोड़करनेवालेलोगदेशवसमाजकेदुश्मनहैं।यहबातउत्तरप्रदेशकेराज्यमंत्रीवप्रदेशउपाध्यक्षजसवंतसिंहसैनीनेसैनीसमाजकीओरसेआयोजितएककार्यक्रममेंकहे।कार्यक्रमकाआयोजनसैनीसमाजकेनेतासंदीपसैनीवसतीशसैनीखुर्दबननेकियाथा।

राज्यमंत्रीनेकहाकिउत्तरप्रदेशमेंयोगीसरकारवहरियाणामेंमनोहरसरकारबेहतरकामकररहीहै।उन्होंनेदावाकियाकिदिल्लीविधानसभाचुनावमेभाजपाभारीबहुमतसेजीतहासिलकरअपनीसरकारबनाएगी।इसअवसरपरसैनीसमाजकेलोगोंनेउत्तरप्रदेशकेराज्यमंत्रीवउप्रभाजपाप्रदेशउपाध्यक्षजसवंतसिंहसैनीवहल्कारादौरविधायकडॉ.बीएलसैनीकोफूलमालाएंवपगड़ीपहनाकरसम्मानितकिया।मौकेपरसंदीपसैनी,सतीशसैनीखुर्दबन,प्रदीपसैनी,रोशनलालसैनी,एमसीरविद्रसैनी,धनपतसैनी,शशिपाल,सुरजभानसैनी,मनीषशर्मा,रतनलालसैनी,मायारामसैनी,सरपंचपोटलीरामलालसैनीवअन्यउपस्थितथे।

By Daly