बहराइच/महसी:मजदूरोंकोलेकरजारहीतेजरफ्तारपिकअपबहराइच-सीतापुरहाईवेपरहरदीथानाक्षेत्रकेगदामारकेपासपलटगई।दुर्घटनामेंएककीमौतहोगई,जबकि15लोगघायलहोगए।प्रत्यक्षदर्शियोंकेमुताबिकघटनाकाकारणवाहनकीगतितेजहोनाबतायाजारहाहै।पिकअपवाहनतीनपलटाखाकरखड्डमेंगिरगया।

सीतापुरजिलेकेगौलोकगांवसेकुछमजदूरपंजाबमेंनौकरीकेलिएघरसेनिकले।ग्रामीणोंनेबतायाकियहसभीएकपिकअपपरसवारहोकरबहराइचजिलेकेरमपुरवाचौराहेपरजारहेथे।यहांसेयहलोगबसद्वारापंजाबकेलिएरवानाहोते।मजदूरोंकोलेकरपिकअपहरदीथानाक्षेत्रकेगदामारकेपासपहुंचीऔरअनियंत्रितहोकरपलटगई।रफ्तारइतनीतेजथीकिपिकअपतीनपलटाखातेहुएखड्डमेंजागिरी।

लहरपुरथानाक्षेत्रकेशरीफपुरमजरागांवनिवासीभरतप्रसाद(27)कीमौतहोगई,जबकिरेउसाथानाक्षेत्रकेबाकुड़नपुरवागोड़वाकेप्रदीप(24),बिसवांथानाक्षेत्रकेसंदानिवासीनीलू(18),पप्पू(20),सोनू(20),शाहपुरनिवासीरामपाल(40),लोधौरानिवासीविजय(25),रामू(30),राजकुमार(35),थानगांवथानाक्षेत्रकेबेलौतानिवासीपरमुख(18),दीपू(28),देशराज(24),पंकज(21),रामपुरथानाक्षेत्रकेगेंदवापुरनिवासीशिवनंदन(18),विक्रम(32)समेत15लोगघायलहोगए।पिकअपपरतकरीबन20लोगसवारथे।

मौकेपरअफरातफरीमचगई।चीख-पुकारसेहाईवेकाकिनाराकांपउठा।आसपासकेग्रामीणमौकेपरपहुंचे।उन्होंनेवाहनमेंफंसेघायलोंकोबाहरनिकाला।सूचनापुलिसकोदीगई।थानाध्यक्षभानुप्रतापसिंहदल-बलकेसाथमौकेपरपहुंचे।घायलोंकोउपचारकेलिएजिलाचिकित्सालयमेंभर्तीकरायागयाहै।एसओनेबतायाकिवाहनकोकब्जेमेंलियागयाहै।घटनाकीजांचकीजारहीहै।परिवारजनकोघटनाकीसूचनादेदीगईहै।

By Davey