जहानाबाद।जदयूकेप्रदेशअध्यक्षउमेशकुशवाहानेमंगलवारकोअपनेकार्यक्रमकेतहतप्रखंडक्षेत्रकेहाटी

गांवपहुंचे।जहांसवर्णप्रकोष्ठकेप्रदेशअध्यक्षडा.नीतीशकुमारटनटनकीअध्यक्षतामेंआयोजितकार्यक्रमकोसंबोधितकरतेहुएकहाकिसूबेकिसरकारहरवर्गकोसाथलेकरचलतीहै।बिहारकाचहुंमुखीविकासकेलिएकईयोजनाएंचलाईजारहीहै।इससेपहलेजदयूसवर्णप्रकोष्ठकेकार्यकर्ताओंनेप्रदेशअध्यक्षकाहाटीमोड़परजमकरस्वागतकिया।प्रदेशअध्यक्षनेस्थानीयलोगोंकीमांगपरहाटीगांवमेंवेलनेससेंटरस्थापितकरानेकावायदाकिया।उन्होंनेकार्यकर्ताओंसेसरकारकीयोजनाओंसेजनताकोलाभपहुंचानेऔरसमरससमाजकेनिर्माणकरनेकीबातकही।प्रदेशअध्यक्षकोहाटीग्रामपंचायतकेपूर्वसरपंचऔरपैक्सअध्यक्षअवधेशशर्मानेप्रसिद्धवाणावरकेप्रतीकचिह्नऔरशालदेकरसम्मानितकिया।कार्यकर्ताओंकोपूर्वविधायकऔरजदयूजिलाध्यक्षराहुलकुमारनेभीकार्यकर्ताओंकोसंबोधितकरतेहुएहरसंभवसहयोगकावायदाकिया।कार्यक्रमकोप्रदेशमहासचिवऔरपूर्वजिलाध्यक्षराजीवनयनउर्फराजूशर्मा,पूर्वमंत्रीरंजूगीता,लोकसभाप्रभारीभागीरथकुशवाहा,दिलीपकुशवाहा,निरंजनकेशवप्रिस,अभिषेकशर्माउर्फटिकूशर्मासमेतअन्यलोगमौजूदथे।कार्यक्रममेंआगतअतिथियोंकास्वागतऔरधन्यवादज्ञापनसुलेमानपुरपंचायतकेमुखियाआशुतोषकुमारउर्फबमबमशर्मानेकिया।घोसीकियाबाबासाहबकीप्रतिमाकाअनावरण

घोसीप्रखंडमुख्यालयस्थितघोसीबाजारमेंआंबेडकरचौकपरमंगलवारकोबाबासाहबडाभीमरावआंबेडकरकेमूर्तिकाअनावरणकियागया।मूर्तिकाअनावरणजदयूकेप्रदेशअध्यक्षउमेशकुशवाहाएवंमहादलितप्रकोष्ठकेजिलाअध्यक्षयुगेशदासद्वारासंयुक्तरूपसेमाल्यार्पणकरकिया।इसअवसरपरराकेशचौधरी,राजदजिलाध्यक्षमहेशठाकुर,शिबलमप्रसादउर्फबिहारीबाबू,सुनीलकुमार,नगीनायादव,सत्येन्द्रयादव,संजयकुमार,संजयकुमार,चंदेश्वरपासवानसमेतअन्यलोगमौजूदथे।इसमौकेपरपूर्वमंत्रीकृष्णनंदनप्रसादवर्मा,किसानप्रकोष्ठकेप्रदेशअध्यक्षनंदकिशोरकुशवाहा,महेंद्रसिंह,दिलीपकुमार,दिलीपकुशवाहा,दिपककुमारसिंहसमेतअन्यलोगमौजूदथे।

By Dawson