मधुबनी।अंधराठाढ़ीप्रखंडकाएकमात्रबदहालऔरक्षतिग्रस्तपरियोजनाबालिकाप्लसटूउच्चविद्यालयकेभवननिर्माणकाउम्मीदजगनेलगीहै।सूबेकेपूर्वशिक्षामंत्रीसहविधानपार्षदरामलखनरामरमणकीकोशिशरंगलायाहै।उम्मीदहैकिबहुतजल्दकरीबदोकरोड़कीलागतसे12कमरोंकानयाभवननिर्माणकार्यशुरूहोजाएगा।शुक्रवारकोकार्यपालकअभियंताशैक्षणिकआधारभूतसंरचनादरभंगाप्रमंडलनेविद्यालयपहुंचकरनएभवनकेनिर्माणकार्यकाभौतिकसत्यापनकिया।विद्यालयकेप्रभारीप्रधानाध्यापकदिलीपयादवनेएकमांगपत्रकार्यपालकअभियंताकोसुपुर्दकिया।ऐसाथाभवनकाहाल

-1987मेंअंधराठाढ़ीमें6कमरोंकाबालिकापरियोजनाभवनकानिर्माणकरायागयाथा।फिलहालयेपूरीतरहक्षतिग्रस्तहोचुकाहै।बरसातकेदिनोंमेंविद्यालयभवनकीछतसेपानीभीटपकताथाऔरसभीकमरेपरित्यक्तहोचुकेथे।बावजूदकरीब12सौबच्चोंकीपढ़ाईइसीजर्जरभवनमेंचलरहीहै।बिनाशौचालय,बिनापेयजलऔरबिनाकिसीसुरक्षाकेछात्राएंअपनीजानजोखिममेंडालपढ़तीरहींऔरविभागसोयारहा।श्रीरमननेविद्यालयकेनएभवनकेलिएविधानपरिषदमेंइसकामुद्दाउठायाथा।मुद्दाउठातेहीविभागकीनिद्राटूटीऔरविभागतुरंतहरकतमेंआया।

विधानपार्षदनेकियापहल-विधानपार्षदरामलखनरामरमनमौजूदाबालिकापरियोजनाविद्यालयप्रबंधसमितिकेअध्यक्षहैं।अध्यक्षबननेकेबादवेलगातारइसविद्यालयकेसमस्याओंकोनिपटानेमेंजुटगए।अपनेऐच्छिकविकासऔरअनुसंशितयोजनाओंसे6कमरोंकीशौचालय,दोवर्गकक्ष,विद्यालयकाचाहरदीवारी,साइकिलशेडपुस्तकालयभवन,पेयजलएवंमुख्यसड़कसेविद्यालयतकपहुंचपथकानिर्माणकरवाया।यहांभीकाबिलेगौरहैकियहविद्यालयपूरेप्रखंडकाइकलौताकन्याउच्चविद्यालयहै।अंधराठाढ़ीऔरबाबूबरहीप्रखंडकेएकदर्जनसेअधिकगांवबरदाहा,बरदाही,कुल्हड़िया,चकर्घट्टा,बगहाखाल,रहिकपुर,मोगलाहा,जबदी,धमौरा,परसाआदिदर्•ानोगांवकीह•ारोंछात्राएंयहांपढ़तीहै।क्याकहतेलोग-

नएभवननिर्माणकीखबरसेछात्रोंऔरस्थानीयलोगोमेहर्षहै।स्थानीयसमाजसेवीशंकरयादव,पूर्वशिक्षकमहेशझा,अनिलकुमारलोहिया,उदयकुमारमेहता,महेंद्रराय,युवाव्यवसायीनवीनकुमारराय,अधिवक्ताचन्द्रकुमारचौधरी,संजयचौधरी,संजीवकुमारचौधरी,कृष्णदेवमुखिया,योगेंद्रयादव,जयबीरयादव,प्रो.अगहनुसाहआदिनेबालिकाप्लसटूविद्यालयकेनएभवननिर्माणऔरसर्वांगीणविकासकेलिएविधानपार्षदकोसाधुवाददियाहै।