संवादसहयोगी,अबोहर:सीबीएसई,आइसीएसईवपंजाबस्कूलशिक्षाबोर्डसेसंबंधितप्राइवेटस्कूलोंकेसंचालकरेकोग्नाइजडएंडएफिलिएटडस्कूलएसोसिएशन(रासा)केसाथएकमंचपरआगएहैं।सभीस्कूलसंचालकोंकीएकबैठकरासाकेप्रांतीयउपाध्यक्षशामलालअरोड़ाकीअध्यक्ष्तामेंहुई।

बैठकमेंमानयोगअदालतकेआदेशोंकीपालनाकरनेकानिर्णयलियागयाऔरकहाकिअदालतकेआदेशोंकेअनुसारहीफीसकीवसूलीकीजाएगी।बैठकमेंकहागयाकिपिछलेकरीबदोमहीनेसेअधिकसमयसेस्कूलबंदपड़ेहोनेकेकारणजहांबच्चोंकीशिक्षाबुरीतरहसेप्रभावितहुईहै,वहींस्कूलोंकाआर्थिकनुकसानहुआहै।उन्होंनेकहाकिइसदौरानस्कूलसंचालकोंनेइसबातकाभरपूरप्रयासकियाहैकिबच्चोंकोपढ़ाईकेसाथजोड़ारखाजासके।उन्होंनेकहाकिइसदौरानसरकारनेफीसनवसूलनेकानिर्देशदिया,जिसकासभीस्कूलोंनेपूरीतरहसेपालनकिया।

स्कूलसंचालकोंनेकहाकियहमामलाअदालतमेंभीपहुंचा,जिसकेबादमानयोगअदालतनेजितनीदेरस्कूलनहींखुलतेतबतक70फीसदफीसवसूलनेकेआदेशदिएहै,जबकिस्कूलखुलनेकेबाद100फीसदफीसलेनेकीहिदायतदीगईहै।उन्होंनेकहाकिसभीस्कूलसंचालकोंनेएकमंचपरआकरअदालतकेआदेशोंकेमुताबिकफीसवसूलनेकानिर्णयलियाहै।

उन्होंनेकहाकिअगरकिसीअभिभावककोकोईपरेशानीयाकोईदिक्कतहोतोवहयूनियनसदस्योंसेमिलकरसमस्याकाहलकरवासकताहै।शामलालअरोड़ावसुनितकालड़ानेसरकारसेमांगकीहैकिपिछलेकरीबदोमहीनेसेबंदपड़ेस्कूलोंकोराहतप्रदानकीजाएं।उन्होंनेकहाकिसरकारस्कूलोंकेतीनमहीनेकेबिजलीबिलपूरीतरहसेमाफकरें।इसमौकेपरशामलालअरोड़ा,सुनितकालड़ा,विजयआहूजा,अलवीनाडेलविन,धीरजमिगलानी,मंजीतसिंह,राकेशभारती,राजिदरसिंह,राजकटारिया,सुष्मनासिंहअरोड़ा,नंदकिशोर,सार्थकगोयलवनरेशगोयलइत्यादिमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!

By Davies