संसू,नरहट:नवादाजिलेकेनरहटप्रखंडकेछोटीशेखपुरागांवनिवासीशमीमउद्दीनअंसारीकोबिहारप्रदेशजनतादलयूअल्पसंख्यकप्रकोष्ठकासचिवमनोनीतकियागयाहै।प्रदेशसचिवमनोनीतकिएजानेपरअंसारीमहापंचायतबिहारसेजुड़ेलोगोंमेंखुशीदेखीजारहीहै।अंसारीमहापंचायतकेनवादाजिलाध्यक्षहैदरअलीअंसारी,रिजवानअख्तर,अनवरहुसैन,एडवोकेटफैजइमाम,शमीमनाज,आसिफरजा,अख्तरहुसैन,हाजीकमाल,जफरआलम,मोकिमअंसारी,असलमअंसारीनेनवनियुक्तप्रदेशसचिवकोबधाईदिया।नवनियुक्तसचिवनेइसकेलिएनवादाविधायककौशलयादव,विधानपार्षदसलमानरागीव,अल्पसंख्यकप्रकोष्टकेउपाध्यक्षइकबालहैदरखांमेजरकेप्रतिआभारव्यक्तकियाहै।

By Davis