संवादसहयोगी,टांडाउड़मुड़:अंतरराष्ट्रीययोगदिवसकेसंबंधसरकारीसीनियरसेकेंडरीस्कूलटांडाकेइनडोरस्टेडियममेंब्लाकस्तरीययोगओलिपियाडकरवायागया।जिलाशिक्षाअधिकारीगुरशरणसिंहऔरडीएमस्पो‌र्ट्सदलजीतसिंहकेदिशानिर्देशोंअधीनकरवाएगएयोगओलिपियाडमेंब्लाकटांडाजोनएकके14स्कूलोंकेछात्रोंनेभागलिया।जोनसचिवप्रिसिपलरमेशलालकीअगुआईमेंहुएइनमुकाबलोंमेंलेक्चररगुरचरणसिंह,लेक्चररदीपकसोंधीऔरडीपीआइरजनीदेवीनेजजमेंटकी।योगमुकाबलोंमेंअपरप्राइमरीवर्गमेंसरकारीसीनियरसेकेंडरीस्कूलउड़मुड़कीडिपलकुमारीप्रथमरही।मिडलस्कूलतल्लाकीस्नेहपरीतकौरदूसरेऔरघुलस्कूलकीलवप्रीतकौरतीसरेस्थानपररही।लड़कोंकेवर्गमेंसरकारीसीनियरसेकेंडरीस्कूलखुड्डाकातरनवीरसिंहपहले,टांडास्कूलकातरुणभाटियादूसरेऔरमिडलस्कूलतल्लाकामनदीपतीसरेस्थानपररहा।सेकेंडरीवर्गमेंखुड्डास्कूलकीमहकप्रीतसैनीपहले,उड़मुड़स्कूलकीनेहादूसरेऔरनत्थूपुरस्कूलकीसिमरनजीतकौरतीसरेस्थानपररही।लड़कोंकेवर्गमेंटांडास्कूलकानरिदरसिंहपहले,नत्थूपुरस्कूलकाअर्जुनवीरसिंहदूसरेऔरजलालपुरस्कूलकाअबूसागरतीसरेस्थानपररहा।इसमौकेपरविजेताछात्रोंकोआशीर्वाददेतेडीएमस्पो‌र्ट्सदलजीतसिंहनेप्रोत्साहितकिया।इसमौकेपरबलवीरसिंह,सुखवीरसिंह,सतविदरसिंह,अमरजीतकौर,राजविदरकौरऔरअमनप्रीतसिंहमौजूदथे।

By Dennis