संवादसहयोगी,पलवल:स्वास्थ्य,सेवावमित्रताकाभावलेकरजिलेकेएकसौप्रतिभागीशनिवारकोनेताजीसुभाषचंदबोसस्टेडियमसेअपनेघरोंकोरवानाहुए।येयुवाप्रतिभागीजिलारेडक्राससोसायटीकेतत्वावधानमेंआयोजितपांचदिवसीयजूनियररेडक्रासशिविरमेंहिस्सालेनेआएथे।शिविरकेसमापनसमारोहमेंजिलारेडक्राससोसायटीकीचेयरपर्सनवउपायुक्तकीपत्नीकमलेशशर्माकेहाथोंसेप्रमाण-पत्रपाकरवेकाफीखुशनजरआरहेथे।कमलेशशर्माशिविरमेंमुख्यअतिथिभीथी।संयोजनसचिवबिजेंद्रसौरोतनेकिया।

शिविरमेंपांचदिनोंतकप्रतिभागियोंकोप्राथमिकचिकित्सा,स्वच्छता,जलसंरक्षण,नेत्रवरक्तदान,नारीसशक्तिकरणवसड़कदुर्घटनाजैसेविषयोंपरप्रशिक्षणदियागयातथानैतिकशिक्षादीगई।अपनेवलोगोंविशेषकरबच्चोंकेस्वास्थ्य,समाजसेवावसभीसेमित्रताकेभावरखनेकेबारेमेंभीबच्चोंकोसमझायागया।19सरकारीविद्यालयोंको100बच्चोंनेसेवाकार्यकरनेवजीवनमेंअनुशासनरखनेकीशपथभीली।

शिविरार्थियोंकोविभिन्नविषयोंकेविशेषज्ञभगत¨सहरावत,दीपकगोयल,नमीतातायल,विक्रम¨सहयात्री,महेशमलिक,नीतू¨सह,अंजलीभयाना,इंदूबाला,बृजनरानी,प्रेम¨सहहुड्डा,संजीव¨सहवैदिकनेजानकारियांदी।प्रतिभागियोंनेपालीथिनकेखिलाफभीअभियानचलानेकासंकल्पलिया।आयोजकोंकीतरफसेउन्हेंभोंड़सीजेलमेंकैदियोंद्वाराबनाएगएकपड़ेकेथैलेभीविकल्पकेरूपमेंप्रदानकिएगए।बच्चोंकेस्वास्थ्यकीजांचभीकराईगई।उन्हेंरक्तग्रुपबताएगएतथाउनकेदांतोंकीजांचकीगई।प्रतियोगिताएंभीकराईगईं।

व्हीलचेयरदौडप्रतियोगितामेंराजकीयकन्यावरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयकैंपकीललितावराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयबंचारीकेयोगेशनेप्रथम,राजकीयकन्यावरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयशहरपलवलकीशीतलवराजकीयबालवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयपलवलकेमनीषनेद्वितीयतथाराजकीयउच्चविद्यालयबघौलाकीअंजलीवराजकीयबालवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयपलवलकेविकासनेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।

भाषणप्रतियोगितामेंराजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयहोडलकेमेघराजवराजकीयकन्यावरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयऔरंगाबादकीखुशीनेप्रथम,राजकीयवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयहोडलकेदीपकवराजकीयमाध्यमिकविद्यालयधौलागढ़कीश्वेतानेद्वितीयतथाराजकीयउच्चविद्यालयपलवलकेबंटीवराजकीयकन्यावरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयबंचारीकीरेणूनेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।प्रतिभागियोंद्वाराएकजागरूकतारैलीनिकालीगई।

By Davey